ALAPSZABÁLY Melyet a Joker Uszkár Klub közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénnyel, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. számú törvénnyel összhangban fogadott el. I. fejezet Az Egyesület neve, székhelye 1. Az Egyesület neve: Joker Uszkár Klub, rövidítése: JUK 1.1 Az Egyesület neve németül: Joker Pudel Klub 1.2 Az Egyesület neve angolul: Joker Poodle Club 2. Az Egyesület székhelye: H-1185 Budapest Bihar u. 8. 3. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi. 4. Az Egyesület emblémája: álló ellipszis, melynek körvonalát a nemzeti színek (piros-fehér-zöld) adják. Középen egy uszkár sziluett látható, mely fölött „JOKER USZKÁR KLUB” felirat, alatta az „Alapítva 2011-ben” felirat szerepel 5. Az Egyesület önálló jogi személy, mely, mint társadalmi szervezet a tagok által önkéntesen létrehozott,  önkormányzattal rendelkezik, és a továbbiakban meghatározott célra alakul. Nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és a tagok tevékenységét céljai elérésére szervezi. II. fejezet Az Egyesület célja, feladata 6. Az uszkár (a továbbiakban: a fajta) fajtatiszta tenyésztésének fenntartása és szakszerű irányítása, a magyarországi állomány gondozása, minőségének folyamatos emelése, a fajta népszerűsítése. 7. A fajtaleírás (standard) klubtagokkal való megismertetése, az ezzel összefüggő kynológiai ismeretek bővítése, a klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység szervezése, irányítása. 8. A fajtával kapcsolatban kynológiai tudományos kutatás végzése, támogatása, a fajtával kapcsolatos  ismeretterjesztés. 9. A kulturált ebtartással, és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek érdekében rendezvények szervezése, és együttműködés más kynológiai szervezetekkel. 10. A fajtával foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű és magas színvonalú hazai és nemzetközi  rendezvényeket. 11. A tagok érdekvédelme és képviselete, valamint az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt. Általános rendelkezések 12. Az Egyesület elfogadja a Federation Cynologique International (a továbbiakban: FCI) által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervet; az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és külföldi kynológiai szervezetekhez; valamint elismeri minden igazolt FCI szervezetben, FCI bírók által elért  eredményt és jogosítványt, kitüntetést, díjat, címet, stb. 13. Az Egyesület a hatályos jogszabályokra való tekintettel elkészíti a működéshez szükséges egyéb szabályait, és a tenyésztési szabályzatot. 14. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi  támogatást nem nyújt. 15. Az egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása érdekében, azokat nem  veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban foglalt tevékenységre fordítja. III. fejezet A tagsági jogviszony 16. Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, amennyiben az Alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályait elfogadja, kötelezettségeinek eleget tesz, és felvételi kérelmét a Vezetőség elfogadja. 17. Az alapító tagok tekintetében a tagsági viszony kezdete az Egyesület létrehozásának az időpontja, az alakuló ülés napja. 18. A belépni szándékozó személyek az Egyesület által rendszeresített belépési nyilatkozatot töltenek ki, és azt a tagsági díj befizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolatával küldik meg az Egyesület Vezetőségének. A tag felvételéről a Vezetőség dönt. 19. A tag belépési kérelmének elutasításáról a Vezetőség írásban hozott indokolt határozattal dönt, melyet - a befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával – az érintett részére postai úton kézbesít. 20. A tagsági viszony a Vezetőség tagfelvételt megállapító döntése alapján a belépési nyilatkozat kiállításának  időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre. 21. A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi, adatait a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli. 22. A tagsági jogviszony megszűnik: a) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével, b) a tag kilépésével, c) a tag kizárásával, d) a tagok sorából való törlésével, e) az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén. 22.1 A tag kilépési szándékát írásban köteles jelezni az Egyesület Vezetősége részére. 22.2 A tag kizárásáról a Vezetőség fegyelmi határozat alapján dönt, ha az érintett az Egyesület célját szándékos magatartásával veszélyezteti, azzal ellentétes magatartást tanúsít, továbbá ha az általa tanúsított cselekmény alapján nem méltó az egyesületi tagságra. A kizárásra vonatkozó indokolt írásbeli határozatot az Egyesület postai úton kézbesíti az érintett részére, mellyel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet az Egyesület Közgyűlésénél. A fellebbezés halasztó hatályú, de a Vezetőség a határozat jogerőre emelkedéséig jogosult a tag tagsági jogait felfüggeszteni. 22.3 A tagok sorából való törlésre az Elnök jogosult, amennyiben a tag a tagdíjfizetési határidő lejártát követően kézbesített felszólítást követő 8 napon belül sem tesz eleget fizetési kötelezettségének. A tagok jogai és kötelezettségei 23. Az Egyesület tagja bármely tisztségre megválasztható, amennyiben megfelel az 1989. évi II. törvény 8. § (1)  bekezdésében meghatározott feltételeknek. 24. A tag a tisztségre választhat és választható. A távollétében akkor jelölhető és választható, amennyiben előzetesen, két tanú jelenlétében tett írásos nyilatkozatában a jelölést elfogadja, és a választáshoz hozzájárul. 25. A tag személyesen, szavazati joggal részt vehet a Közgyűlés munkájában, az Egyesület egyéb ülésein,  rendezvényein tanácskozási joggal jelen lehet. Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagsággal járó kedvezményekkel. 26. Minden tag köteles az Egyesület célját elősegíteni, az Egyesület szabályait betartani, valamint az Egyesület által meghatározott díjakat megfizetni. A tagok által fizetendő díjak 27. A tagok által fizetendő díjakat a Vezetőség határozza meg, ezek összegét a mindenkori aktuális „Díjszabás”  tartalmazza. 28. Éves tagsági díj: fizetésére minden tag köteles, mely egy teljes naptári évre szól és melyet az adott naptári év január 31-éig, előre kell teljesíteni.  IV. fejezet Az Egyesület szervezeti rendje a) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. b) Vezetőség c) Felügyelőbizottság d) Fegyelmi Bizottság A Közgyűlés 29. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, mely a szavazatképes tagok összességén alapul. 30. A Közgyűlés a hatáskörébe utalt kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik. 31. A Közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható. 32. A Közgyűlésen - a tagokon kívül - további, az Elnök, vagy a Vezetőség által meghívottak is részt vehetnek  tanácskozási joggal. 33. A Közgyűlés nyilvános, azonban az Egyesület Elnöke a nyilvánosságot kizárhatja, ha az ülés témája adatvédelmi, vagy személyiségi jogot érint. 34. A Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa írásban megbízott Vezetőségi tag hívhatja össze. Az Elnök akadályoztatása esetén, általa megbízott személy hiányában a Közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnöke által is összehívható. 35. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon belül, amennyiben azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a – az ok és cél megjelölésével – írásban kezdeményezi. 36. A Közgyűlés összehívásáról a tagokat postai úton (ajánlott küldeményként), elektronikus formában vagy távközlési eszköz útján (fax) kell értesíteni az időpont és a hely megjelölésével, valamint mellékelni kell a közgyűlés tervezett napirendjét. Az értesítéseket legkésőbb az időpontot megelőzően 15 nappal kell kézbesíteni. 36.1 Elektronikus formában történő írásbeli értesítés esetén a közlés időpontja az a nap, amikor a dokumentumot a címzett részére kézbesítették. A tag felelős az elektronikus elérhetőség címadatainak helyességéért, valamint köteles gondoskodni a visszaigazolás elküldéséről. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell kézbesíteni a tag részére. 36.2 Rövid úton történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a kézbesítés időpontjának tekinteni. 36.3 A Közgyűlés időpontjára és helyére vonatkozó adatok tájékoztatásként az „a Kutya” nevű országos, havonta megjelenő lapban is közzétehetők. 36.4 Éves beszámolót megvitató közgyűlés összehívása esetén a meghívóhoz mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit is.    37. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti le. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlés által  választott két tag aláírásával hitelesít. 38. A hozzászólások időtartama korlátozható. 39. A közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles haladéktalanul válaszolni. Ha nem tud azonnal választ adni, a kérdezett tisztségviselőnek 30 napos határidőn belül írásban kell benyújtani válaszát a Vezetőség felé. A választ a vezetőség elektronikus levél formájában vagy postai úton közvetíti a tagság felé. 40. A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a meghatározott időpontot követő fél órával később, ismételten megnyitott gyűlés a megjelentek létszámától  függetlenül határozatképes, amennyiben ezt az előzetes értesítésekben közölték. 41. A közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés megkezdésekor regisztrált résztvevők száma az 50 % plusz egy fő alá nem csökken. Ezt követően a fennmaradt napirendi pontok érdemben nem tárgyalhatók és szavaztathatók meg, ezek vonatkozásában újabb határnapot kell kijelölni a Közgyűlésnek. 42. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévők 50%-a plusz egy fő) és nyílt szavazással hozza. A jelenlévők 2/3-ának kérelmére bármilyen kérdésben titkos szavazás rendelhető el.  43. Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással kell dönteni. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 44. Az országos tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, és titkos szavazással választja. Egyenlő  szavazatok esetén második fordulót kell kihirdetni. A második fordulóban új személy nem jelölhető az adott  tisztségre. A második fordulóban a magasabb szavazataránnyal rendelkező személyt kell megválasztottnak tekinteni. 45. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, b) az Egyesület nevének megváltoztatása, c) az éves költségvetés meghatározása, módosítása, d) a tisztségviselők négy évre történő megválasztása, valamint az időközben megüresedő tisztségek betöltésére vonatkozó választás, e) a vezetőség és a bizottságok éves beszámolójának elfogadása, f) a tisztségviselők visszahívása, g) más szervezettel való egyesülése, szétválása, valamint az Egyesület feloszlása, h) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, vagy alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.   A c) és f) és g) pontok esetében a Közgyűlés minősített szavazata, vagyis a jelenlévők 2/3-os többségének  egybehangzó szavazata szükséges. A Vezetőség 46. A Vezetőség létszáma 5 fő. Tagjai az Egyesület Elnöke, a vezetőségi tagok, valamint egy póttag. Tagjai csak  természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 évi  időtartamra. 47. A választás során a legtöbb szavazatot elért 4 fő tölti be a vezetőségi tagok tisztségét, valamint az ötödik legtöbb szavazatot elért személy lesz a póttag. A póttag behívható, ha valamely tag a munkájában tartósan akadályoztatva van. 48. A Vezetőség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. Felelősséggel a Közgyűlésnek tartozik. 49. A Vezetőség tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A munkájukkal kapcsolatosan  felmerült szükséges és igazolt költségek részükre téríthetők. 50. Megválasztásukat követően kötelesek igazolni a Felügyelő Bizottság felé, hogy a választásukra vonatkozó  feltételeknek megfeleltek, közügyektől eltiltás hatálya, büntetőeljárás alatt nem állnak. 51. A Vezetőség bármely tagja visszahívható, amennyiben munkája elvégzésére huzamosabb időn keresztül képtelen, vagy ha munkáját nem a meghatározott céloknak megfelelően vagy nem a szabályok betartásával látja el. A  visszahívás tekintetében a választásra vonatkozó szabályok az irányadók. (ld.: Közgyűlés összehívása, szavazás, stb..) 52. Kötelező a Vezetőségi tag visszahívása, amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn, kivéve, ha annak  megszüntetésére a felhívást követően 30 napon belül eleget tesz. 53. A Vezetőség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak, azonban más szerv vagy személy hatáskörét nem vonhatják el. A Vezetőség működése 54. A Vezetőség üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az Elnök által írásban megjelölt más Vezetőségi tag. 55. A Vezetőség üléseit az Elnök legalább 4 havonta hívja össze, a napirend egyidejű közlése mellett. Az összehívásra vonatkozóan a 36. pontban meghatározottak az irányadók. 56. Az Elnök indokolt esetben rendkívüli vezetőségi ülés összehívását is kezdeményezheti, melyről a Vezetőség tagjait 3 nappal az ülés előtt értesítenie kell. A Vezetőség legalább négy Vezetőségi tag írásbeli kérelmére – az ok és cél megjelölésével – is összehívható. 57. A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagok több mint fele jelen van. A tagok személyes  részvétele kötelező, képviseletnek helye nincs. 58. Az üléseken a Felügyelőbizottság elnöke, valamint az a személy vagy szervezet képviselője, akit, vagy amelyet az ülés valamely napirendi pontja érint - tanácskozási joggal - jelen lehet. Az ülés időpontjáról ezeket a személyeket is értesíteni kell. 59. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Az ülésen hozott határozatokat az Elnök a Határozatok Könyvébe bevezeti oly módon, hogy utólag a határozathozatal dátuma és a döntés tartalma alapján visszakereshetővé váljon. A határozatokat elektronikus úton is nyilván kell tartani. 60. A Vezetőség hatáskörébe tartozik különösen: a) az éves költségvetés elkészítése, b) a tagdíjak és egyéb díjak megállapítása, c) az Egyesület életének irányítása a közgyűlések közötti időszakban – ideértve a gazdálkodásra vonatkozó  tevékenységet is, d) az Egyesület Elnökének rendszeres beszámoltatása, e) munkaprogramok készítése, képzések, rendezvények szervezése, előkészítése, f) az alelnök feladatkörének és jogosítványainak meghatározása, g) a fajta tenyésztési programjának meghatározása, Tenyésztési Bizottság megalakítása, h) szabályzatok elfogadása, módosítása, i)  döntés a tagsági viszonyokat illetően, j)  nyilvántartások vezetése (tagság, vezetőségi határozatok, közgyűlési jegyzőkönyvek vonatkozásában), k) egyes feladatok ellátására tisztségviselők megválasztása. 61. A Vezetőségi tag tagsága megszűnik: a) a tag halálával, b) a tag lemondásával, c) a mandátum lejártával, d) a tag visszahívásával, e) a Vezetőség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 3 fő alá csökken. Az Elnök 62. Az Elnököt a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Az Elnök az  Egyesület vezetője és törvényes képviselője. 63. Az Elnök és az alelnök a megbízatását társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül. A munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségei téríthetők. 64. Az Elnök egy személyben felelős az Egyesület jogszerű és szabályszerű működéséért, képviseli az Egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. Képviseli az Egyesületet a MEOE közgyűlésén, a MEOE Alapszabályának megfelelően. 65. Az Elnök maga jelöli ki az alelnököt a vezetőségi tagok sorából. 66. Az Elnök vezeti a Vezetőség üléseit, valamint a Közgyűlés üléseit. Ez utóbbi levezetésével más személyt megbízhat. 67. Az Elnök gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja a Vezetőség  tevékenységét, úgy, hogy annak intézkedései a határozatokkal összhangban legyenek. 68. Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden szerv vonatkozásában. 69. Utalványozási jogkörrel rendelkezik a házipénztár tekintetében, melyet 500.000 Ft összeghatárig önállóan, ezt  meghaladó értékben a Vezetőség hozzájárulásával jogosult rendelkezni. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan rendelkezik. 70. Az Elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. Az alelnök az utalványozási jogkört minden összeg tekintetében és a bankszámla feletti rendelkezési jogot is egy másik Vezetőségi taggal együttesen gyakorolhatja. 71. Jogosult a működése során tanácsadót igénybe venni, és a Vezetőség üléseire bárkit tanácskozási joggal meghívni. 72. A fegyelmi szabályzat alapján jogosult bármely tag ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni. 73. Intézkedik minden olyan egyesületi kérdésben, mely nem tartozik más személy, vagy szerv hatáskörébe. Felügyelőbizottság 74. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FüB) az Egyesület teljes egésze tekintetében jogosult ellenőrzésre. Ez alól kivételt képez a Közgyűlés. 75. Az FüB egy elnökből és két tagból, valamint egy póttagból áll. Tagjai bármely természetes személy tag lehet, akiket a Közgyűlés választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi időtartamra. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A póttag behívható, ha valamely tag a bizottsági munkájában tartósan  akadályoztatva van. 76. Az FüB évente legalább egy alkalommal tart ülést. Határozatképes, ha minden tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 77. Az FüB működésére egyebekben a Vezetőség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 78. Az FüB tagjai az Egyesület testületeinek ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. 79. Az FüB tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthetnek, minden személytől és szervtől felvilágosítást  kérhetnek, jogosultak az Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet vizsgálni. 80. Az FüB köteles éves beszámolót tartani a Közgyűlés előtt, mely annak elfogadásáról határoz. A beszámolót írásban is be kell nyújtani. 81. Amennyiben az FüB az Egyesület valamely szervénél a törvényes működést veszélyeztető tevékenységet észlel, azt köteles haladéktalanul írásban jelezni az Egyesület Elnöke részére, és egyúttal javaslatot tesz a törvényes működés helyreállítására. 82. Amennyiben az Elnök a felhívást követő 60 napon belül sem tesz intézkedést a szabályszerű működés  helyreállítására, valamint ha a Vezetőség felelősségét megalapozó tény merült fel, vagy olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy  elhárítása a Közgyűlés döntését teszi szükségessé, a FüB jogosult a Közgyűlés összehívására 30 napon belül. Fegyelmi Bizottság 83. A Fegyelmi Bizottság (a továbbiakban: FB) egy elnökből és két tagból, valamint egy póttagból áll. Tagjai bármely természetes személy tag lehet, akiket a Közgyűlés választ, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 5 évi  időtartamra. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A póttag behívható, ha valamely tag a megjelenésében akadályoztatva van. 84. Az FB-nél bármely tag kezdeményezhet eljárást, melyet a Bizottság elnöke rendel el. 85. Az FB szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Éves tevékenységéről a Vezetőség és a  Közgyűlés részére is köteles beszámolni. A beszámolót írásban kell benyújtani. 86. A fegyelmi eljárás szabályai az Egyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg. V. Fejezet Határozatok és nyilvánosság 87. A testületi szervek döntéseit az Egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell  tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét. 88. Az Elnök gondoskodik a szervezetek döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. 89. A testületi szervek döntéseit az Egyesület időszaki kiadványaiban, illetve az „a Kutya” folyóiratban hozza  nyilvánosságra. 90. Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban. 91. Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléséiről az egyesület hivatalos honlapján (www.joker-poodleclub.hu) tájékoztatja a nyilvánosságot. VI. Fejezet Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 92. Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik, melyet előre, írásban köteles elkészíteni, és az év utolsó  Közgyűlésén nyilvánosságra hozni. 93. Az Egyesület vagyonát a tagok által fizetett díjak (éves tagsági díj), valamint további felajánlások és hozzájárulások képezik. 94. Az Egyesület gazdálkodó tevékenységet kizárólag céljai elérése érdekében végez, esetleges tartozásaiért vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - saját vagyonukkal nem felelnek. VII. Fejezet Összeférhetetlenségi szabályok 95. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült. Az Egyesület megszűnése 96. Megszűnik az Egyesület, ha: a) a Közgyűlés minősített többsége szavazatával annak feloszlásáról határoz, b)  más társadalmi szervezettel egyesül, c) a bíróság feloszlatja, vagy feloszlik. 97. Feloszlása esetén vagyonáról a Közgyűlés határoz. www.meoefehervar.hu